خانه  
     
  فروشگاهای واقع در خیابان شیخ تپه

 
  گالری کفش و کیف سالسین
 
       
  Bazar Orumieh       Urmia bazar     Bazar Rezaiyeh  ®           بازار ارومیه